محتوای منتشر کلام و عقاید

 • چرا نداشتن نقص،برای خداوند، محدودیت نیست؟

  پرسش: اگر موجودی کمالی را فاقد باشد و با به دست آوردن آن کمال وضعیت بهتری ( کامل تری ) پیدا کند میگویند آن موجود به آن کمال نیازمند است ؟ خداوند محدود به این باشد که ظلم در او نباشد ، محدود به این باشد که ضعف در او نباشد و در واقع حد وجودی او نداشتن ضعف و عیب باشد ، آیا میتوان گفت که خداوند کامل...
 • قاعده الواحد چیست؟

  پرسش: قاعده الواحد چیست؟ مفرداتش را بیان بفرمایید.پاسخ: قاعده الواحد از قواعدی است که فلاسفه و متکلمان در قبولش اختلاف کرده اند. البته فلاسفه نیز در پذیرش این قاعده از تقریرها و ادله مختلفی استفاده کرده اند. در ادامه، با تاکید بر حکمت متعالیه (که موسسش صدرالمتالهین است) مفردات و مفاد قاعده الواحد...
 • آیا هر نظمی برخاسته از شعور و آگاهی است ؟

  پرسش: چرا هر نظمی برخاسته از شعور و آگاهی است ؟پاسخ:پاسخ این سوال به صورتهای مختلفی داده شده است:1. روش تمثیلی2. روش برهانی بر اساس اصل علیت3. روش برهاین مبتنی بر گزینش و انتخاب4. روش متکی بر استقرایکی از مهمترین و قابل اتکا ترین این روشها، روش مبتنی بر اصل علیت است.تقریر این استدلال بدین صورت است:...
 • چگونه هر نظمی نیاز به ناظم دارد ؟

  پرسش: از کجا معلوم هر نظمی پدیده است و نیاز به ناظم دارد ؟پاسخ:این سوال در حقیقت از دو سوال تشکیل شده است:نخست. از کجا معلوم است که هر نظمی پدیده است.پاسخ این سوال به دو صورت قابل ارائه است.الف. بر اساس بررسی خود ویژگی نظم.م1. ما میدانیم که جهان، مجموعه ای دارای نظم طبیعی و تکوینی است.م2. این نظم،...
 • ادله ملحدان در رد وجود خدای متعال چیست؟

  پرسش: در مقابل ادله خداباوران ملحدان نیز ادله ای در رد وجود خدای متعال دارند. یکی از این دلایل احتجاب خداوند است. این برهان چیست و چه پاسخ هایی می توان به آن داد؟پاسخ:مساله احتجاب الهی مساله ای به قدمت ادیان است که به طور خاصی در مورد ادیان ابراهیمی اهمیت پیدا میکند. در ادیان ابراهیمی با توجه به...