محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا سوزنی که پزشک به بیمار می زند،مصداق ظلم است؟

  پرسشسوزنی که پزشک به بیمار می زند در شرایطی که هنوز راه حل بهتری برای تزریق بدون درد کشف نشده است آیا ظلم است و چون چاره ای از آن نبوده فاعل آن مستحق سرزنش نیست؟ یا اصلا ظلم محسوب نمیشود؟ اگر ظلم نیست چرا به دنبال رفع آن هستیم؟ آیا اینکه به دنبال رفع آن هستیم دلیل بر این نمیشود که ظلم است و باید...
 • آیا اختیار با اصل علیّت در تعارض است؟

  پرسشاختیار با اصل علیّت در تعارض است، چرا که انتخاب انسان نشأت گرفته ازعلل پیشینی است، یعنی انتخاب انسان معلول عللی است که تخلّف از آن ممکن نیست، در غیر اینصورت بدون تحقق علت، معلول محقق شده است.پاسخبرای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:نکته اول: اصل علیّتاصل علیّت می گوید: تحقق معلول با...
 • باوجود علم قبلی خداوند، به سرنوشت افراد جهنمی چرا آنها را خلق نموده است؟

  پرسشخداوند با این که از آینده ما خبر دارد و میداند که ما به بهشت میرویم یا به جهنم؛ پس چرا ما را خلق نموده است؟ خصوصا کسانی که به جهنم می روند را چرا خلق کرده و چرا مانع آنان نمی شود که به جهنم نروند؟پاسخبه نظرم میتوان سوال شما را به سه بخش تقسیم کرد:بخش اول: خدا که از سرنوشت ما آگاه بوده چرا ما را...
 • آیا با برهان نظم ، می توان خدا را اثبات کرد؟

  سوال:آیا با برهان نظم به عنوان یک برهان یقینی، می توان خدا را اثبات کرد؟پاسخ:برهان نظم دارای یک مقدمه تجربی و یک کبرای عقلی است:مقدمه اول(تجربی): جهان طبیعت دارای نظم است؛مقدمه دوم(عقلی): هر نظمی ناظمی دارد؛نتیجه: پس جهان طبیعت ناظم دارد.منظور از نظم در این برهان، نظم غایی است. از سویی بین نظم غایی...
 • آیا معرفت یقینی و قطعی در مورد اعتقادات امکان پذیر است؟

  سوال:با توجه به وجود تفکرات متفاوت و حتی متناقض در مورد وجود خدا و دانشمندان بزرگی که معتقد به این دیدگاهها هستند، آیا معرفت یقینی و قطعی در مورد اعتقادات امکان پذیر است؟پاسخ:برای رسیدن به پاسخ، مقدماتی لازم است:اولا؛ شکی نیست که در عالم حقیقتی وجود دارد و این حقیقت قابل دست یابی است. به عبارتی...