محتوای منتشر کلام و عقاید

 • هدف آفرینش و بی نیازی خدا

  پرسش: سوالی که برای بنده اخیرا مطرح شده در مورد هدفمندی خلقت جهان و بی نیازی خداوند است. میدانیم خدا کمال مطلق است و هیچ نقصی ندارد. و میدانیم هر نیازی یه نوع نقص محسوب میشود. خدا در قرآن فرموده جهان بیهوده خلق نشده و از خلق جهان و انسان هدفی داشته است. البته این درست است که خدا به جهان و انسان...
 • چرا ولایت مطلقه فقیه به معنای استبداد نیست؟

  پرسش:اختيارات ولايت مطلقه فقيه چيست؟ پاسخ:قید «مطلقه» در «ولایت مطلقه فقیه» نباید رهزنی کند، «مطلقه» هرگز آنگونه که برخی دشمنان آن تفسیر می کنند به معنای حاکمیت بی قید و شرط و دیکتاتوری نیست، قید «مطلقه» در برابر «مقیده» است، ولایت مقیده، ولایت فقیه را منحصر در احکام اولیه و ثانویه و امور حسبیه که...
 • چرا خدا اهل معامله با بنده اش نیست؟

  سوال:چراخدابه تصورات بنده احترام نمی گذارد وبه بهانه مصلحت خواهی این بنده را افسرده کرده این بنده حرفی ندارد دردوزخ بافرعون ونمرود باشدچراخدا اهل معامله با این بنده نیست و برای انجام این تصورات درعالم با اوهمکاری نمی کند و همه بندگان را فرمان بردار او نمی کند تا برای انجام تصورات خود موفق شود....
 • چرا خدا این کودک را نجات نمیدهد؟

  سوال:اگر کودکی به خاطر شرایط وراثت و محیط در شر بیفتد یا اصلا گناه کند و آینده اش تباه شود، خداوند اصلا توانایی جلوگیری آن را نداشت؟جز تقدیرات حتمی اش که این چنین می شود؟ خواست خود خداوند است ؟خداوند توانایی نجات دادن دارد یا نه ؟ اگر نجات پیدا نکرد دلیلش چیست : شقاوت ؟ قضا الهی ؟ بلا و مصیبت ؟...
 • صفات کمالی چگونه به صورت مطلق اثبات میشود؟

  پرسش:پس از اثبات واجب الوجود، بی نیازی و کمال مطلق او چگونه ثابت می شود؟ پاسخ:منظور از کمال مطلق برای خداوند این است که هر کمالی برای خداوند بدون محدودیت و ماهیت حاصل است. به عنوان مثال علم الهی حد و مرزی ندارد. پس مطلق در اینجا به معنای نداشتن حد یا به عبارت دیگر نامحدود و لایتناهی بودن اوصاف...