عرفان نظری

عرفان نظری

آیا چنین نگرشی به لحاظ عرفانی ایرادی دارد که سه عالم حقّ، عالم امر وعالم خلق وجود دارند؟

آیا چنین نگرشی به لحاظ عرفانی ایرادی دارد که سه عالم حقّ، عالم امر وعالم خلق وجود دارند.

شهر جواب ـ فرمایش شما کاملا صحیح، فقط به لحاظ اصطلاحی به مجموع موجودات مجرد، [فرشتگان) عالم امر مي‌گويند.