اخلاق و عرفان

اخلاق و عرفان

استاد اخلاقی که میگوید:من نماز ندارم

شهر جواب ـمن چند وقتیه جلسه ای داریم به نام امام زمان (عج) و فردی هم می آید به عنوان استاد که به ما درس می دهد، هربار که وقت نماز شده ما بلند شدیم برای خواندن نماز، ایشان گفتند من نماز ندارم اخیرا تو یک ماه چند بار دیدیم ولی گفته نماز نداریم. از نظر عاطفی هم رابطه خوبی برقرار بود گفتیم اگر بهش بگویم و دلش بشکند شاید خدا رو خوش نیاید، اینکه از شما راهنمایی میخواهیم ان شاءلله که راه درستی پیش پایمان بگذارید؟