اخلاق و عرفان

اخلاق و عرفان

ثواب هدیه بر مبنای نیتی است که هدیه دهنده دارد؟ ×پیغام وضعیتمحتوای مرتبط ثواب هدیه بر مبنای نیتی است که هدیه دهنده دارد؟ با موفقیت ایجاد گردید.

شهر جواب ـ