محتوای منتشر کلام و عقاید

چرا نباید خدا را پدر و مادر آسمانی خود بدانیم؟

چرا نباید خدا را پدر و مادر آسمانی خود بدانیم؟

پرسش:با توجه به اینکه خداوند مثل مادر انسان را پرورش داده و پلیدی ها را از انسان دور می کند آیا می توان خدا را پدر و مادر آسمانی دانست؟پاسخ:اگر چه در میان عامه مردم مشهور است که می گویند خداوند مانند پدر و مادر نسبت به بندگان خود مهربان است؛ اما این تشبیه و تمثیلی بیش نیست چرا که پدر و مادر فقط...

آیا احتمالات کوانتومی ناقض علیت هستند؟

پرسش:ایا وجود احتمال در فیزیک کوانتوم ناقض علیت نیست؟در فیزیک کوانتوم اثبات میشود که دنیا مثل ریختن یک تاس عمل میکند.وقتی شما تاس میریزید احتمال دارد یک تا شش بیافتد پس هر کدام که افتاد شانسی و بدون علت بوده است ؛ یعنی پدیده ای رخ داده بدون دلیل!هیچ عاملی باعث نمیشود که یک به جای پنج اتفاق بی افتد...