محتوای منتشر کلام و عقاید

 • تقریر حقیقت یا تقلیل مرارت، کدام مقدمند؟

  پرسش:تقریر حقیقت یا تقلیل مرارت، کدام مقدمند؟پاسخ:در این باره آنچه عقل و آخرین وحینامه آسمانی حکم می کند باید عمل کند چون ملاک آن است ونه چیز دیگر .دل بستگی انسان دلیل بر جواز کتمان حقایق نمی شود واگر دراین رابطه کسی به حکم دین پای بند نباشد به حکم عقل باید عمل کند وآن چه حق است به طرف بگوید لذا...
 • در تعارض حکم دینی و علمی کدامیک را باید ترجیح داد؟

  پرسش:اگر میان حکمی دینی که در حدیث صحیح آمده و آنچه دستاورد علم است، تعارض ایجاد شود کدامیک را باید ترجیح داد؟پاسخ:تعارض قطعى و واقعی میان تعالیم اسلام و نتايج علوم تجربى وجود ندارد و آنچه به عنوان تعارض یا تضاد علم و دین قلمداد میشود صرفا تعارض یا تضاد احتمالی و قابل رفع است.تعارض احتمالى مسامحتاً...
 • چرا نباید خدا را پدر و مادر آسمانی خود بدانیم؟

  چرا نباید خدا را پدر و مادر آسمانی خود بدانیم؟

  پرسش:با توجه به اینکه خداوند مثل مادر انسان را پرورش داده و پلیدی ها را از انسان دور می کند آیا می توان خدا را پدر و مادر آسمانی دانست؟پاسخ:اگر چه در میان عامه مردم مشهور است که می گویند خداوند مانند پدر و مادر نسبت به بندگان خود مهربان است؛ اما این تشبیه و تمثیلی بیش نیست چرا که پدر و مادر فقط...
 • آیا احتمالات کوانتومی ناقض علیت هستند؟

  پرسش:ایا وجود احتمال در فیزیک کوانتوم ناقض علیت نیست؟در فیزیک کوانتوم اثبات میشود که دنیا مثل ریختن یک تاس عمل میکند.وقتی شما تاس میریزید احتمال دارد یک تا شش بیافتد پس هر کدام که افتاد شانسی و بدون علت بوده است ؛ یعنی پدیده ای رخ داده بدون دلیل!هیچ عاملی باعث نمیشود که یک به جای پنج اتفاق بی افتد...