موضوع عرفان نظری

موضوع عرفان نظری

مکاشفه و مراقبه چه تفاوتی دارند ؟

شهر جواب ـ (مراقبه» از ماده «رَقَبَه» به معنى «گردن»، گرفته شده و چون انسان به هنگام نظارت و مواظبت از چيزى گردن مى‏ كشد، و اوضاع را زير نظر مى‏ گيرد، اين واژه بر معنى نظارت و مواظبت و تحقيق و زير نظر گرفتن چيزى، اطلاق شده است.