ازدواج

ازدواج

حتما باید ازدواج کنیم؟

پرسش:
اگر کسی ازدواج نکند اما به گناه پیرامون این موضوع کشیده نشود، آیا باز ایرادی بر عدم ازدواج او وارد است؟
 
 
پاسخ:
در صورتی که می‌داند به گناه نمی‌‌افتد واجب نیست، اما بسیار تأکید شده است و کمتر کسی است که بتواند آنقدر خود را کنترل کند و به گناه آلوده نشود. قطعا ازدواج تاثیرات مثبت فراوانی دارد که در تجرد این توفیقات و آثار نصیب انسان نمی‌شود. البته مراد از این تاثیرات، صرفا بعد جنسی ازدواج نیست بلکه پیامدهای مثبت ازدواج بسیار زیاد است همانند: