نقش استخاره و کتاب باز کردن در انتخاب همسر؟

نقش استخاره و کتاب باز کردن در انتخاب همسر؟

در رابطه با مسئله استخاره، توضیحات زیر را لازم می دانم:
آنچه که در شریعت مورد تاکید و سفارش است استشاره است؛ یعنی مشورت کردن با دیگران. ضمن اینکه در مسئله ازدواج تحقیق و بررسی نیز لازم و ضروری است.
اصولا استخاره جهت رفع تحیر و تردید است به این معنا که اگر ما بعد از تحقیق و بررسی و همچنین با مشورت با دیگران به نتیجه ای نرسیدیم و همچنان حالت تردید باقی بود بر ای رفع چنین تردیدی استخاره می توانیم استخاره بگیریم.
حال اگر برای استخاره اول شرایط محقق بوده است، این استخاره اول است که از حجیت برخوردار است و وجهی برای استخاره دوم نیست. مگر اینکه استخاره اول را مشروط به شرط خاصی نموده باشند در حالی که آن شرط محقق نشده باشد!
و اما مسائلی از قبیل کتاب باز کردن و امثال آن معمولا فاقد حجیت است ضمن اینکه با اموری مانند دعا، صدقه و کار خیر ما می توانیم از بسیاری از حوادث بد جلوگیری کنیم.

اما فارغ از این ماجرا به طور کلی در رابطه با یک پیوند زناشویی رعایت اصل کفویت و همتایی لازم و ضروری است. کفویت در آراء و عقاید، فرهنگ، آداب و رسوم، میزان تحصیل و سن، اقتصاد، اندام و... .
در این خصوص لازم به یاد آوری است که هماهنگی و موافقت خانواده ها در ثبات و پایداری پیوند ازدواج نقشی اساسی دارد در حالی که عدم همراهی خانواد ها می تواند زمینه ساز اختلافات زناشویی گردد.لذا شایسته است قبل از زادواج رضایت خانواده ها جلب گردد.