محتوای منتشر کلام و عقاید

 • بین اختیار وعلیت چه رابطه ای وجود دارد؟

  پرسش:آیا ما اختیار داریم یا خیر ؟ از طرفی من حس میکنم اختیار دارم و از طرفی زنجیره علت و معلول به من میگوید که من اختیار ندارم و هر کاری که من میکنم وابسته به علت های پیشین است و این علت ها تا جایی ادامه پیدا میکند که از بدن من خارج میشود؛ و این یعنی جبرگرایی. آیا پاسخی در قبال جبر گرایی وجود دارد...
 • آیا علم به حقایق دینی نزدیک شده است؟

  پرسش:آیا یافته های جدید علم تجربی حقایقی را که دین مورد تاکید قرار می دهد اثبات می کند؟ آیا علم به حقایق دینی نزدیک شده است؟ اگر جواب مثبت است چرا؟ آیا این خصلت ذاتی علم است یا سیری است که به اینجا ختم می شود؟ مثلا آیا می توان نظریه کوانتوم و کشف جهان میکروسکوپی را قرابت علم به امور غیبی و مجرد...
 • اگر جهان ازلی باشددیگر نیازی به وجود خداوند نیست

  پرسش:اگر جهان حاصل تکامل ذره ابتدایی باشد که ازلی بوده باشد، دیگر نیازی به اعتقاد به وجود خداوند نیست، انسان هم اگر به این درجه رسیده است حاصل یک فرآیند تکامل تدریجی بوده است؛ لازم نیست بگوییم که حتما شعور آفریننده ی انسان باید بیش از خود انسان باشد؛ همانطور که انسان کامپیوتری را اختراع کرده که...
 • اندیشه های مارتین هایدگر در مورد وجود شناسی

  پرسش:لطف کنید در مورد اندیشه های مارتین هایدگر در مورد وجود شناسی و تفاوت آن با موجود شناسیی توضیح دهید. و تفاوت آن را با فیلسوفان پیش از آن روشن کنید. همچنین چگونگی قایل نبودن به دوگانگی عین و ذهن را در این فلسفه توضیح دهید.پاسخ:پرسش حاضر از دو بخش تشکیل شده است. در ادامه، هر یک را مستقلا بررسی می...
 • نیچه از مرگ خدا سخن میگوید

  پرسش:نیچه از مرگ خدا سخن میگوید. دقیقا منظورش از مرگ خدا چیست؟ مرگ خدا به معنای نابودی وجودی است یا به معنای نابودی عقیدتی؟ اگر فرض اخیر است، برایش امکان احیای اعتقاد به خدا مطرح است؟ آیا نیچه تلاشی یه این منظور داشته است یا این که از مرگ خدا استقبال کرده است؟پاسخ:برای پاسخ به پرسش مذکور توجه شما...