محتوای منتشر کلام و عقاید

آیا با برهان نظم ، می توان خدا را اثبات کرد؟

سوال:آیا با برهان نظم به عنوان یک برهان یقینی، می توان خدا را اثبات کرد؟پاسخ:برهان نظم دارای یک مقدمه تجربی و یک کبرای عقلی است:مقدمه اول(تجربی): جهان طبیعت دارای نظم است؛مقدمه دوم(عقلی): هر نظمی ناظمی دارد؛نتیجه: پس جهان طبیعت ناظم دارد.منظور از نظم در این برهان، نظم غایی است. از سویی بین نظم غایی...

آیا معرفت یقینی و قطعی در مورد اعتقادات امکان پذیر است؟

سوال:با توجه به وجود تفکرات متفاوت و حتی متناقض در مورد وجود خدا و دانشمندان بزرگی که معتقد به این دیدگاهها هستند، آیا معرفت یقینی و قطعی در مورد اعتقادات امکان پذیر است؟پاسخ:برای رسیدن به پاسخ، مقدماتی لازم است:اولا؛ شکی نیست که در عالم حقیقتی وجود دارد و این حقیقت قابل دست یابی است. به عبارتی...

آیا امام معصوم را میتوان نقد کرد؟

پرسشبا توجه به اینکه برخی از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) گاهی در برابر فرمایشات آن حضرت به ایشان میگفتند: آیا این سخن از جانب شماست یا از جانب خداوند؟ بنابراین آیا ميتوان پذیرفت که معصومین هم قابل نقد هستند؟اگر در زمان معصوم نقد ایشان جایز نباشد، آیا این موجب بسته شدن باب نقد و از بین رفتن...

حقیقت عصمت چیست؟

پرسشحقیقت عصمت چیست؟ و چه آیات و روایاتی در خصوص اثبات آن وجود دارد؟همچنین این که عصمت جبری به آنها اعطاء شود و سپس مانع گناه و انحراف ایشان شود، چه فضیلتی برای آنها محسوب میشود؟پاسخبرای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:نکته اول: تعریف عصمت و اهمیت آنعصمت در نگاه شیعه لطف یا موهبتی از...

تواتر وارزش یقینی آن در چه حدی است؟

پرسش:بخشی از معرفت ما در عقاید مربوط به مسائل متواتر هست. بنده سوالی که دارم دردو بخشه:اول نظر متکلمین شیعه در مورد تعریف و میزان یقینی بودن تواتر چیه؟ و تواتر معرفت با یقین منطقی میدهد یا یقین با روانشناختی؟دوم اگر معرفت با یقین منطقی میدهد احتمال خطای به عنوان مثال کل راویان قرآن رو چطور توجیه...