پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

جوشاندن سرکه انگور

پرسش :آیا جوشاندن سرکه انگور باعث نجس شدن سرکه میشود؟پاسخ :طبق نظر همه مراجع : جوشاندن سرکه موجب نجاست نیست و خوردن آن هم اشکالی ندارد.

نحوه مصرف پول کفاره روزه

پرسش:آیا با پول کفاره میشود ماکارانی و برنج خرید؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع: اگر برای کفاره، پول نان و گندم حساب کرده نمی شود با آن، جنس دیگر مثل برنج یا ماکارانی خرید.

واگذاری کلیپ های آموزشی به دیگران

پرسش :آیا کلیپ های آموزشی که توسط کسی خریده میشه و شخصی که فروخته گفته که اگر این کلیپ ها را به دیگری بدهی از لحاظ شرعی مشکل داره، واقعا شخص دیگه ای ببینه گناه داره؟مگه ما در برابر چیزی که خریدیم و پولشو دادیم اختیار نداریم؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع: اگر در زمان فروش شرط کرده است و شما پذیرفته...

حکم فروش امتیاز خودرو

پرسش :فردی در قرعه کشی ایران خودرو یا سایپا برنده میشه و امتیاز خودروی خودش رو به فرد دیگری با مبلغ معین مثلا ده میلیون یا بیست میلیون بفروشد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : اگر انجام دادن این کارها مخالف مقررات نباشد اشکالی ندارد؛ یعنی اگر بر اساس مقررات موجود، انجام...

شکسته یا کامل خواندن نماز بعد از برگشتن از سفر

پرسش :من موقع اذان خارج از محدوده شرعی بودم دو ساعت بعد به شهر خودم رسیدم نماز رو باید کامل می خوندم یا شکسته؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : در هر صورت اگر نماز را در سفر به صورت شکسته نخوانده اید و زمانی که هنوز وقت نماز تمام نشده است به وطن بروید، باید نماز را به صورت تمام بخوانید. مهم نیست اذان...