پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

حکم روزه در سفر کمتر از ده روز

 پرسش :اگر در ماه رمضان بخواهم مسافرت بروم برای این که روزه ام را بتوانم بگیرم نیت 10 روز کنم با این که می دانم کمتر می مانم آیا صحیح است؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : مسافر هستید و نمی توانید روزه بگیرید مگر اینکه واقعا بخواهید ده روز در آنجا بمانید.    

زمان برگشتن به وطن برای صحت روزه

پرسش :مسافری که قصد ده روز کرده و بیش از ده روز در شهری اقامت کرده است ؛ حالا میخواهد به وطن برگردد. برای اینکه روزه اش باطل نشود باید قبل از ظهر به وطن برسد یا می تواند بعد از ظهر هم به وطن برسد؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : برای اینکه روزه شخص درست باشد باید اذان ظهر را یا در وطنش باشد یا در...

روش محاسبه خمس

پرسش :مربا وترشی های خانگی که خودمان درست می کنیم خمسش را چطور حساب کنیم؟(قیمت مربای خانگی که مغازه ها میفروشند با مرباهای صنعتی یکی نیست) پاسخ :طبق نظر همه مراجع : جهت تعیین خمس، قیمتی که در بازار قابل فروش است را محاسبه نمایید.

خمس هدایای کودکان

پرسش :بچه ای ۵ ساله دارم، هدایایی که دریافت کرده آیا خمس دارد؟مرجع آیت الله مکارم  پاسخ :طبق نظر آیت الله مکارم : چنانچه لباس و چیزهایی باشد که مخصوص کودکان است تعلق به کودک دارد خمس ندارد (ولی اگر تا زمان تکلیف نوزاد باقی بماند و بعد از بلوغ تا یک سال مصرف نشود بنابر احتیاط واجب خمس دارد...

مسئولیت زن نسبت به خمس شوهر

پرسش :آیا زن مسئول پرداخت خمس شوهر هست یا نه، و اگر شوهر بگوید پولی اضافه ندارم، باید بپذیرد یا خیر؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : زن مسئول خمس شوهر نیست و هر کسی که درآمدی دارد بر عهده خود اوست که خمس آن را محاسبه کند و اگر زن درآمد مستقلی ندارد پرداخت خمس بر عهده او نیست و در فرض سؤال هم نیازی...