قضا و قدر

قضا و قدر

آیا چشم زخم، اعتبار دارد یا از جمله خرافات است؟

شهر جواب ـ از روایات متعدد برداشت می‌شود که فی الجمله قدرتی به عنوان چشم زخم در درون بشر وجود دارد، همچنین برخی آیات نیز وجود آن را تأیید می‌کنند، اما در خصوص کیفیت و جزئیات آن اظهار نظر قطعی نمی‌توان کرد.

اگر چشم زخم درست است، پس قدرت خداوند چه می‌شود؟

شهر جواب ـ اصل تأثیر شورچشمی واقعیت دارد؛ اما احتمال متأثر شدن از این خطرات آن قدر ناچیز و بی‌اهمیت است که ارزش توجه کردن به آن و دغدغه ذهنی یافتن در قبال آن را ندارد و همان بهتر که انسان با بی‌توجهی این امور را به اهلش بسپارد و زندگی خود را بر اساس عقلانیت و خردورزی و توکل به خداوند بنا نهد.