قضا و قدر

قضا و قدر

آیا چشم زخم، اعتبار دارد یا از جمله خرافات است؟

شهر جواب ـ از روایات متعدد برداشت می‌شود که فی الجمله قدرتی به عنوان چشم زخم در درون بشر وجود دارد، همچنین برخی آیات نیز وجود آن را تأیید می‌کنند، اما در خصوص کیفیت و جزئیات آن اظهار نظر قطعی نمی‌توان کرد.

اگر چشم زخم درست است، پس قدرت خداوند چه می‌شود؟

شهر جواب ـ اصل تأثیر شورچشمی واقعیت دارد؛ اما احتمال متأثر شدن از این خطرات آن قدر ناچیز و بی‌اهمیت است که ارزش توجه کردن به آن و دغدغه ذهنی یافتن در قبال آن را ندارد و همان بهتر که انسان با بی‌توجهی این امور را به اهلش بسپارد و زندگی خود را بر اساس عقلانیت و خردورزی و توکل به خداوند بنا نهد.

آیا در عهدین و تعالیم اهل کتاب ، جبرگرایی مشاهده میشود ؟

شهر جواب ـ الف_در باره فراز اول سوال باید گفت : در کتاب های آسمانی سخنی به عنوان جبر گرایی مطرح نشده چون این مسله آموزه ی وحیانی نیست . بلکه یک بحث علمی کلامی است ودر واقع معرفت بشری است .ب_ نکته دیگر این که آن مطلب که فراز اخر پرسش دوم آمده از یزید نیست بلکه سخن عبید الله ابن زیاد است که در کوفه به حضرت زینب گفت وحضرت زینب نیز جواب مناسب اورا در همان مجلس گفت .