خداشناسی

خداشناسی

چرا انسان بدون اراده وارد بازی ای میشه که انتهای مهمی داره؟

شهر جواب ـانسان میتونه به اختیار خودش اعمال خوب یا بد (از دیدگاه دین و شرع و نه از منظر عقل) انجام بده و متناسب با اونها پاداش داده بشه و یا مجازات بشه.
اما سوال اینه که چرا انسان بدون اراده وارد بازی ای میشه که انتهای مهمی داره؟ وقتی ما زنده بودن و زندگی کردن رو انتخاب نکردیم چرا باید خوشبختی ابدی و یا شقاوت دائمی رو انتخاب کنیم؟