نبّوت خاصه

نبّوت خاصه

طبق آیات قرآن حضرت آدم عصیان کرده و خدا هم شدید با او برخورد کرده است، به چند شکل میشه این مشکل رو حل کرد؟

شهر جواب ـ