دین و حقوق بشر

دین و حقوق بشر

خداوند برای حقوق ضایع شده فرزندان چه کار خواهد کرد؟

شهر جواب ـ یکی از چیزهایی که در قرآن و روایات مورد تأکید قرار گرفته است، احترام به پدر و مادر است. خداوند احترام و نیکی به والدین را در کنار پرستش و عبادت خود ذکر کرده است و می‌فرماید: «وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسانا»؛ پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيكى كنيد.

چرا حیواناتی که خون جهنده دارند حرامند؟

شهر جواب ـ آنچه در شریعت اسلام آمده واز سوی فقها گفته شده این است : حیواناتیکه خون جهنده دارند نظیر گوسفند وگاو وشتر ومانند آن به هنگام ذبح ویا قبل از ذبح خونی که از بدن آن ها بیرون می آید نجس است مثلا در نماز اشکال دارد . ولی خون ماهی وپشه ومانند آن خونش اگر رو لباس باشد در نماز اشکال ندارد