کلیات

کلیات

پرسشی در خصوص تلقین میت

شهر جواب ـ به طور قطع آنچه که مرده را در برابر هرگونه پرسشی از جانب نکیر و منکر بیمه و از هر تلقینی کفایت می کند، عمل نیک اوست.در روایات فراوانی وارد شده است که اعمال نیک مرده در صورت های زیبا مجسم شده به یاری کسی که از دنیا رفته می شتابند و بر عکس، اعمال زشت به صورت های مهیبی در خواهند آمد.در نتیجه آن چیزی که همراه میت به داخل قبر و از آن جا به سرای باقی می رود، عمل اوست.

تقریر حقیقت یا تقلیل مرارت، کدام مقدمند؟

شهر جواب ـ در این باره آنچه عقل و آخرین وحینامه آسمانی حکم می کند باید عمل کند چون ملاک آن است ونه چیز دیگر .دل بستگی انسان دلیل بر جواز کتمان حقایق نمی شود واگر دراین رابطه کسی به حکم دین پای بند نباشد به حکم عقل باید عمل کند وآن چه حق است به طرف بگوید