تاریخ خلفا

تاریخ خلفا

نامه ای که در بحار الانوار ادعا شده که توسط عمر به معاویه نوشته شده است و عمر در آن اعترافاتی کرده است، چه حدی اعتبار دارد؟

نامه ای که در بحار الانوار ادعا شده که توسط عمر به معاویه نوشته شده است و عمر در آن اعترافاتی کرده است، چه حدی اعتبار دارد؟

شهر جواب ـ این نامه در بحار الانوار آمده علامه مجلسی در ابتدای این روایت آورده که این حدیث را از شخص فاضلی در مکه شنیده، اما اشاره ای به نام آن شخص نمی کند.