تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

پرسش: طبق نقل منابع تاریخی ماند تاریخ طبری،آب دهان انداختن عمرو بن عبدود به صورت امام علی(ع) بخاطر نیرنگی بود که امام(ع) به عمرو زد و توانست با این نیرنگ،عمرو را زخمی کند.آیا واقعاً امام علی(ع) با نیرنگ توانست عمرو بن عبدود را شکست دهد؟

شهر جواب ـ