محتوای منتشر کلام و عقاید

 • اگر جهان ازلی باشددیگر نیازی به وجود خداوند نیست

  پرسش:اگر جهان حاصل تکامل ذره ابتدایی باشد که ازلی بوده باشد، دیگر نیازی به اعتقاد به وجود خداوند نیست، انسان هم اگر به این درجه رسیده است حاصل یک فرآیند تکامل تدریجی بوده است؛ لازم نیست بگوییم که حتما شعور آفریننده ی انسان باید بیش از خود انسان باشد؛ همانطور که انسان کامپیوتری را اختراع کرده که...
 • اندیشه های مارتین هایدگر در مورد وجود شناسی

  پرسش:لطف کنید در مورد اندیشه های مارتین هایدگر در مورد وجود شناسی و تفاوت آن با موجود شناسیی توضیح دهید. و تفاوت آن را با فیلسوفان پیش از آن روشن کنید. همچنین چگونگی قایل نبودن به دوگانگی عین و ذهن را در این فلسفه توضیح دهید.پاسخ:پرسش حاضر از دو بخش تشکیل شده است. در ادامه، هر یک را مستقلا بررسی می...
 • نیچه از مرگ خدا سخن میگوید

  پرسش:نیچه از مرگ خدا سخن میگوید. دقیقا منظورش از مرگ خدا چیست؟ مرگ خدا به معنای نابودی وجودی است یا به معنای نابودی عقیدتی؟ اگر فرض اخیر است، برایش امکان احیای اعتقاد به خدا مطرح است؟ آیا نیچه تلاشی یه این منظور داشته است یا این که از مرگ خدا استقبال کرده است؟پاسخ:برای پاسخ به پرسش مذکور توجه شما...
 • آیا خداوند غیر از موجودات عالم است؟

  پرسش:در مورد کمال مطلق خداوند، این پرسش پدید می آید که اگر بگویید خداوند غیر از موجودات عالم است پس مجموع موجودات عالم نیست و در نتیجه حقیقت محض و نامتناهی و کمال مطلق نیست! اگر بگویید مجموع موجودات عالم است پس غیر از موجودات عالم نیست ! مساله مرتبط دیگر این است که اگر خداوند کمال مطلق و حقیقت محض...
 • مشابهت های نظریه فلسفی ایدئالیسم و وحدت وجود هست

  پرسش: بنده گمان میکنم مشابهت های زیادی بین خود نظریه فلسفی ایدئالیسم و فلسفه اسلامی هست؛ برای مثال وحدت وجود، واضح است تفاوت چندانی با ایدئالیسم ندارد. در نظریه ایدئالیسم مثلا کانت گفته یک شئ فی نفسه وجود دارد که لازمان و لامکان است، و همه چیز جلوه ایست از این شئ فی نفسه، و آن را فاقد کیفیات مادی...