نماز

نماز

من می‌خوام به پسر بچه‌های 10 تا 15 سال اذان یاد بدم. به نظر شما با صدای اذان کدام یک از موذن ها با آن‌ها کار کنم بهتر است؟

شهر جواب ـ در این مورد طبق تجربه دوستان می‌توانند نظر دهند؛ اما به نظرم از اذان‌های خود نوجوانان استفاده شود، جذاب‌تر باشد.
اذان‌های نوجوانان مثل: حسین قلعه نوعیان، محمد رباط میلی و ...