حکم حرف زدن عمدی در نماز چیست؟

سخن گفتن عمدی، نماز را باطل می کند.
آیت الله خامنه ای: اگر در نماز به عمد حرف بزند، حتی اگر یک کلمه باشد، نماز باطل است. [۱]
آیت الله سیستانی: از مبطلات نماز آن است که به عمد حرف بزند، هر چند به کلمه ای که یک حرف داشته باشد (اگر آن حرف فهماننده معنای خودش باشد) مثل «قِ» که در زبان عربی به معنای این است که نگهداری کن یا فهماننده معنای دیگری؛ مثل «ب» در جواب کسی که از حرف دوم الفبا سوال کند. حال چنانچه هیچ معنایی را نفهماند، اگر مرکب از دو حرف یا بیشتر باشد، باز هم بنابر احتیاط واجب مبطل نماز است. [۲]
آیت الله صافی: از مبطلات نماز آن است که به عمد کلمه ای بگوید که دارای دو حرف یا بیشتر باشد، چه معنا داشته یا نداشته باشد؛ ولی اگر به اشتباه و بدون توجه بگوید، نماز باطل نمی شود. [۳]
آیت الله مکارم: از مبطلات نماز آن است که به عمد حرف بزند، حتی یک کلمه دو حرفی؛ مانند: «من» و «ما»؛ بلکه بنابر احتیاط اگر دو حرف معنی دار هم نباشد، نماز باطل است (منظور از احتیاط در مبطلات نماز آن است که نماز را تمام کرده، بعد اعاده کند.) [۴]

پی نوشت:
[۱]. خامنه ای: استفتا
[۲]. سیستانی، توضیح المسائل، قبل از م ۱۱۱۹
[۳]. صافی، توضیح المسائل، قبل از م ۱۱۴۱
[۴]. مکارم، توضیح المسائل، م ۱۰۱۲
*** برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۱۳۵ و ۱۳۶