اسماء و صفات خداوند

اسماء و صفات خداوند

صفات واجب الوجود و ممکن الوجود بودن، به چه معناست و آیا این صفت همان صفت قدیم بودن خداست؟ این مطلب که بگوییم هر ممکن الوجودی حادث و هر واجب الوجودی، قدیم است، صحیح است؟

شهر جواب ـ صفت وجوب وجود ملازم با قدیم بودن ذاتی خداوند است ولی قدیم زمانی بودن از نظر فلسفی منحصر در ذات واجب الوجود نیست بلکه برخی ممکنات نیز از نظر زمانی قدیم باید باشند.

صفات واجب الوجود و ممکن الوجود بودن، به چه معناست؟

شهر جواب ـ ما وقتی وجود داشتن را با نسبت به یک موضوع می‌سنجیم، رابطه‌ای که به دست می‌آید از 3 حال خارج نیست.یا وجود داشتش برایش ضروری است. این قسم را واجب الوجود می‌نامیم.یا وجود نداشتن برایش ضروری است. این قسم را ممتنع الوجود می‌نامیم.و یا نه وجود داشتن برایش ضرورت دارد و نه وجود نداشتن. و این قسم را ممکن الوجود.