حکایات و توصیه های اخلاقی

حکایات و توصیه های اخلاقی

با توجه به تأثیر ناراحتی های روحی بر انجام وظایف دینی و رابطه با خداوند، چگونه است که در ادعیه ای که از امامان معصوم (علیهم السلام) به ما رسیده، دعاهای مستقیم و قابل توجهی را در دوری و رفع آن نمی بینیم؟

شهر جواب ـ ائمه اطهار (علیهم السلام) در دعاهای متعددی در صدد برطرف کردن مشکلات روحی انسان بر آمده اند؛ زیرا تمامی مشکلات روحی ما ریشه در اشتباهات و گناهان و لغزش ها و عدم آگاهی و شناخت ما نسبت به پروردگار و اسرار نظام هستی و غفلت از خود شناسی و خود سازی دارد