منازل و مقامات

منازل و مقامات

چرا بعضی‌ها دنبال عرفان می‌روند؟ از چه سنی می‌شود وارد این وادی شد؟ چه کارهایی را باید پشت سر بگذاریم؟ استاد چه ضرورتی دارد؟

شهر جواب ـ به دنبال عرفان بودن ریشه در فطرت انسان‌ها دارد که انسان به طور فطری، به دنبال معنویت است؛ ولکن در تشخیص این راه گاه دچار اشتباه می‌شود