خلقت انسان

خلقت انسان

عالم ذر و تاثیر آن در زندگی دنیوی انسان

شهر جواب ـآیا زندگی و اعمال انسانها در عالم ذر در زندگی امروزشان تأثیر داشته؟ بعبارتی آیا با توجه به اعمالمان که در دنیای ذر انجام دادیم خداوند ما را در دنیا تقسیم کرد و بسته به اعمال خوب و بدمان در دنیا به ما جایگاه های خوب و بدی داد دقیقا مثل همین دنیا که بسته به اعمالمون به بهشت و یا جهنم خواهیم رفت؟