علوم و معارف قرآن

علوم و معارف قرآن

چرا «بسم الله الرحمن الرحیم» در قرآن بعنوان آیه مستقل حساب نشده است؟

شهر جواب ـچرا «بسم الله الرحمن الرحیم» در قرآن آمده ولی بعنوان آیه مستقل حساب نشده است؟ اگر قرار است حساب نشود چرا نوشته شده است؟

چرا با وجود چند خدا، لزوما نظم جهان باید بهم بخورد؟

شهر جواب ـدر آیه «لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا» فرض شده که اگر خدایانی باشند زمین و آسمان به فساد کشیده می شدند. چرا با وجود چند معبود لزوما نظم باید بهم بخورد؟ ممکن است معبودها با هم هماهنگ باشند و اختلاف شان فقط در تعددشان باشد؟

فرشته ها از کجا میدانستند که انسان جنایت کار خواهد بود؟

شهر جواب ـفرشته ها از کجا میدانستند که انسان جنایت کار خواهد بود و گفتند خدایا میخواهی موجودی را خلق کنی که در زمین خونریزی و جنایت کند در حالی که ما تسبیح تو را میگوییم؟