پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

منظور از «امرنا مترفیها ففسقوا» چیست؟ قرآن در آیه 16 سورۀ اسراء، در مورد مقدمات عذاب اقوام می‌فرماید: «فأمرنا مترفیها ففسقوا فیها» منظور از اینکه «به پولدارانشان امر می‌کنیم پس در آن فساد می‌کنند» چیس

سؤال:منظور از «امرنا مترفیها ففسقوا» چیست؟ قرآن در آیه 16 سورۀ اسراء، در مورد مقدمات عذاب اقوام می‌فرماید: «فأمرنا مترفیها ففسقوا فیها» منظور از اینکه «به پولدارانشان امر می‌کنیم پس در آن فساد می‌کنند» چیست؟ آیا منظور این است که العیاذ بالله خدا...

چند نمونه از شبهات و پاسخ‌هایی که جناب شیخ طوسی در تفسیر تبیان بدان پرداخته و مشخصا شبهه با عبارت فان قیل و پاسخ شیخ با قلنا شروع می‌شود را بیان بفرمایید؟

سؤال: چند نمونه از شبهات و پاسخ‌هایی که جناب شیخ طوسی در تفسیر تبیان بدان پرداخته و مشخصا شبهه با عبارت فان قیل و پاسخ شیخ با قلنا شروع می‌شود را بیان بفرمایید؟پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم مطابق با خواسته شما به چند نمونه از اشکال و جواب شیخ طوسی در تفسیر ارزش مند تبیان، با عنوان «...

قرآن در آیه 16 سورۀ نوح، می‌فرماید که ماه را نور آسمانها قرار داده است. این فرمایش صحیح است؟ آیا کرۀ ماه را می‌شود نور بدانیم؟

سؤال:قرآن در آیه 16 سورۀ نوح، می‌فرماید که ماه را نور آسمانها قرار داده است. این فرمایش صحیح است؟ آیا کرۀ ماه را می‌شود نور بدانیم؟پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم.در جواب باید گفت:آری می‌توانیم کره ماه را نور فرض کنیم زیرا خدای متعال در کتابش از ماه و خورشید به عنوان نور و چراغ نام برد و...

قرآن از یک طرف هدایتگر بشر در تمام اعصار است و از طرف دیگر، بسیاری از آیاتش با شأن نزول، در مورد مسائل شخصی در زندگی حضرت رسول، مثل ماجرای افک و امثال آن، نازل شده‌اند. این مسائل که به زندگی آن حضرت م

سؤال:قرآن از یک طرف هدایتگر بشر در تمام اعصار است و از طرف دیگر، بسیاری از آیاتش با شأن نزول، در مورد مسائل شخصی در زندگی حضرت رسول، مثل ماجرای افک و امثال آن، نازل شده‌اند. این مسائل که به زندگی آن حضرت مربوط هستند، چه ربطی به هدایتگری بشریت در تمام اعصار دارند؟پاسخ:بسم الله الرحمن...

چرا در برخی آیات قرآن گفته شده که در قیامت از انسان‌ها سؤال می‌شود؛ اما در برخی دیگر از آیات گفته شده که از کسی سؤال نمی‌شود؟

سؤال:چرا در برخی آیات قرآن گفته شده که در قیامت از انسان‌ها سؤال می‌شود؛ اما در برخی دیگر از آیات گفته شده که از کسی سؤال نمی‌شود؟پاسخ:قیامت توقف‌گاه‌های متعددی دارد و بنا بر ظاهر، این آیات ناظر به این تعدد توقف‌گاه‌ها است، یعنی در برخی توقف‌گاه‌ها سؤال...