پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

  • پرسشی در خصوص ساعت کاری

    پرسش:آیا انجام کارهای شخصی در بین کاری که برای آن ساعت کاری حساب میکنیم ، باعث خلل به ساعت کاری و در نتیجه ضمان می شود؟پاسخ:این گونه موارد اساسا عرفی است یعنی اگر در قرارداد چیزی ذکر نشده باشد عرف ساعت را تعیین می کند و معمولا به مقدار پاسخ دادن یکی دو دقیقه ای به یک تلفن یا پیامک در ساعت تسامح می...