تاریخ

چرا حضرت علی (ع) "زیاد ابن ابیه" را حاکم فارس کرد؟

چرا حضرت علی (علیه السلام) با وجود علم غیب زیاد به ابیه که پدرش معلوم نبود را حاکم فارس کرد؟ مگر مردم پشت سر فرماندار نماز نمی‌خواندند؟

شهر جواب ـ اگر چه در ائمه اطهار علم غیب را در امور زندگی جاری نمی کردند ولی باید عرض شود که زیاد به دستور حضرت علی (علیه السلام) حاکم فارس نشد.