موضوعات اقتصادی

با توجه به آیه آخر سوره نساء، وقتی مردی بمیرد نصف ارث وی به خواهرش می‌رسد (اگر یک خواهر داشته باشد) و وقتی زنی بمیرد و یک برادر داشته باشد تمام ارث او به برادر وی می‌رسد. (در هر دو حالت فردی که می‌میرد فرزند یا پدر و مادر ندارد) لطفا دلیل تعلق گرفتن نصف ا

شهر جواب ـ استاد ناصر مکارم شیرازی (زید عزه) ذیل آیه پایانی سوره نساء می‌نویسد: درباره ارث خواهران و برادران، دو آيه در قرآن نازل شده است: يكى آيه 12 سوره نساء، و ديگری آيه پایانی سوره نساء، یعنی آیه 176. اين دو آيه اگر چه در بيان مقدار ارث آن‌ها با هم تفاوت دارد اما هر كدام به يک دسته از خواهران و برادران ناظر است؛ آيه 12، ناظر به برادران و خواهرانِ مادرى است، ولى آيه 176 درباره خواهران و برادرانِ پدر و مادرى، يا خواهران و برادرانِ پدرى تنها، سخن مى‏‌گويد.