احادیث اهل سنت

حدیث مربوط به عشره مبشره تا چه اندازه قابل اعتماد است؟ و ارزش این حدیث بین شیعیان و اهل سنت چه قدر است؟

شهر جواب ـ این پرسش در این جا (چرا شیعیان حدیث عشره مبشره را قبول ندارند؟) مطرح و پاسخ داده شده است. به همین دلیل، نیازی به تکرار پاسخ نیست.