ترجمه و شرح حدیث

ترجمه حدیث «يا بني النساء أربعة ثنتان صالحتان و ثنتان ملعونتان فأما إحدى الصالحتين فهي ...» چیست؟

شهر جواب ـ مطلب مورد اشاره شما بخشی از وصایای منسوب به لقمان حکیم است که به صورت مرسل [یعنی بدون سند] در کتاب الاختصاص نقل شده است و آغازش چنین است: بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه: