ریاضت

ریاضت

با توجه به تأکید اسلام و قرآن به استفاده از نعمت‌های حلال خداوند، چرا بعضی از عرفای اسلامی، به رهبانیت و دوری از نعمت‌های حلال روی آورده‌اند؟

شهر جواب ـ ما باید بین رهبانیت (به معنای گوشه‌نشینی و ترک ازدواج، انزوای کامل از خلق و یک گوشه نشستن و عبادت نمودن) و زاهدانه زندگی کردن فرق قائل شویم.