تاریخ اهل بیت(ع)

تاریخ اهل بیت(ع)

آیا در روایات اشاره‌ای به این شده است که اهل بیت و به خصوص پیامبر، چگونه مراسم احیاء شب قدر را برگزار می‌کردند؟

آیا در روایات اشاره‌ای به این شده است که اهل بیت و به خصوص پیامبر، چگونه مراسم احیاء شب قدر را برگزار می‌کردند؟

شهر جواب ـ گزارشات حاکی از آن است که معصومین (علیهم السلام) هم به احیاء شب قدر اشاره کرده اند و هم به این که این احیاء در مسجد واقع شود.

آیا نبی اکرم و اهل بیت ایشان و ائمه معصومین (علیهم السلام) عرب محسوب می شوند؟

آیا نبی اکرم و اهل بیت ایشان و ائمه معصومین (علیهم السلام) عرب محسوب می شوند؟

شهر جواب ـ بله عرب هستند اما عرب چند نوع است عرب اصیل و عرب غیر اصیل، عرب اصیل را عرب قحطانی و عرب غیر اصیل را عدنانی گویند.