نماز های یومیه

نماز های یومیه

فاصله سجده‌گاه تا زانو در نماز چه گونه باید باشد؟

شهر جواب ـ آن چه ذکر شد، از موارد ذکر شده در هنگام سجده نیست؛ اما به این صورت داریم که جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاهاى زانوهايش پست‏‌تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد، بلكه احتياط واجب، آن است كه جاى پيشانى او از جاى انگشتانش پست‏‌تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد.