لطفاً چند ترجمه روان و خوب برای قرآن معرفی کنید.

لطفاً چند ترجمه روان و خوب برای قرآن معرفی کنید.

سؤال:
لطفاً چند ترجمه روان و خوب برای قرآن معرفی کنید.

پاسخ:
این ترجمه ها مناسب و خوب است.
1. ترجمه آیه الله مکارم شیرازی.
2. ترجمه مرحوم آیه الله مشکینی.
3. ترجمه آقای ابوالفضل بهرام پور: این کتاب به نام تفسیر مبین هست (تفسیر یک جلدی می باشد) و از خصوصیات این کتاب این است که اکثر لغات قرآنی، به صورت لغت به لغت معنا شده است و تفسیر برخی آیات هم به صورت مختصر،بیان شده است.

http://www.askdin.com/thread51137.html