اگر به این عهد عمل نکنم گناه کرده ام؟

پرسش: مادرشوهرم من را عضو گروهی کرده که وقتی کسی فوت می کند، یک سری اعمال را در گروه تقسم کرده و برای او انجام می دهند. من گاهی فراموش می کنم و به دلایلی نمی توانم اینکار را انجام دهم. اگر انجام ندهم، گناهکارم؟

 

پاسخ: تا زمانی که شما خودتان متعهد به انجام این اعمال نشده باشید، کسی نمی تواند انجام کاری را از طرف شما قول دهد. بدین معنا که اگر اعمالی را در گروه قرار می دهند و از همه ی اعضا می خواهند که انجام دهند، صرفِ  درخواست آنها برای شما الزام آور نیست. مگر اینکه ماندن شما در گروه به منزله ی تعهد و قبول کردنِ اینکار باشد که در اینصورت می توانید عذرخواهی کرده و از گروه خارج شوید.

http://askdin.com/comment/1036162#comment-1036162