تضاد جمهوریت و اسلامیت

پرسش: پاسخ شما به این سوال چیست: به صورت کلی این نظام در حقیقت و بعد عملی اسلامی نیست، شاید در شعار و حرف باشد، اما در عمل ، تا قبل از ظهور ، جمهوری با اسلام قابل جمع نخواهد بود.


پاسخ:
اینکه اسلام با جمهوریت جمع نمیشود، در دو بعد میتواند بررسی شود.
بعد نظری و بعد عملی.
از آنجا که در سوال مطرح شده، جنبه عملی مورد نظر بوده است، بدان میپردازیم.
اما پیش از بیان لازم است به یک نکته توجه کنیم.
در مورد مسائلی که جنبه اجتماعی دارد، توجه صرف به برون داد و عدم توجه به ریشه ها و مبانی نظری خودش مغالطه های متعددی است.
مغالطه هایی از جمله توجه به معلول به جای علت، عدم توجه به جنبه های مختلف یک مسئله و ...
بنابراین لازم است در چنین تحقیقاتی توجه کنیم که گرفتار چنین مغالطاتی نشویم.
اما در مورد سوالی که مطرح شد.
اینکه بین شعار و عمل تفاوت وجود دارد میتواند معلول عوامل متعددی باشد.
میتواند مستند به این باشد که واقعا چنین جمعی بین اسلامیت وجمهوریت ممکن نیست.
میتواند مستند به این باشد که قواعد چنین اتحاد و اجتماعی درست برنامه ریزی نشده است.
میتواند مستند به این باشد که موانع موجود درست برطرف نشده است.
میتوند مستند به این باشد که دست اندرکاران خبره و امینی بر سر کار قرار نگرفته باشند.
میتواند مستند به سوء استفاده برخی و عدم نظارت برخی دیگر باشد.

در همین انجمن در ضمن تاپیکهای مستقل و غیر مستقل بارها در این مورد بحث شده است که چرا بین حرف و عمل در مملکت ما اختلاف وجود دارد.
مگر قوانین مجلس با نظارت شورای نگهبان عرضه نمیشود و مگر فقهای شورای نگهبان قرار نیست که نگهبان اسلامیت این قوانین باشند پس چرا قراردادهای بانکی سر از ربا در می آورد.
مگر صدا و سیما زیر نظر یک گروه خبره و دیندار قرار ندارد پس چرا موسیقی حرام در آن استفاده میشود.
مگر ...
اینها همان مسائلی است که به راحتی نمیتوان در موردشان صحبت کرد و به راحتی نظر داد.
اینکه قرارداد بانکی زیر نظر یک کارگروه تهیه و بعد از نظر فقهی تایید میشود بدان معنا است خود این قرارداد شرایط شرعی را دارد و مستلزم ربا نیست ولی اینکه بانکها بر اساس قواعد خود جریمه دیرکرد میگیرند دیگر ربطی به قوانین ندارد.
اینکه یک مدیر رسانه ای بر اساس سلیقه خود یک روز به صورتی عمل میکند و فردا به صورتی دیگر، این دیگر ربطی به قوانین ندارد.
به قول یکی ازمسئولین نظام، درخیلی از موارد خلأ قانونی وجود ندارد، این کمبود نظارت و برخورد سلیقه ای است که کار را خراب میکند.
بنابراین
اولا: اینکه اسلامیت و جمهوریت با هم سازگار هستند یا خیر، مسئله ای نظری است نه عملی.
ثانیا: توجه کنیم که در بررسی مسائل اجتماعی و بشری، توجه به جوانب مختلف یک پدیده را داشته باشیم و گرفتار مغالطات گوناگون نشویم.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=65210&p=1020405&viewfull=1#post10...