ارتباط شق القمر و قیامت در آیه 1 سوره ی قمر


پرسش:

با توجه به آیه 1 سوره قمر دو اتفاق روز حساب و معجزه شق القمر چه ارتباطی با هم دارند؟

پاسخ:

در تفسیر شریف المیزان، وجه ارتباط این دو بخش آیه یعنی نزدیکی قیامت و انشقاق قمر را این مساله بیان فرموده که انشقاق قمر از لوازم نزدیکی قیامت است:
"اين آيه خالى از اين اشاره نيست كه انشقاق قمر يكى از لوازم نزديكى ساعت است."(1)

درتفسیر نمونه هم به همین معنا اشاره شده:

"ذكر اين دو حادثه با هم، همانگونه كه جمعى از مفسران گفته‏ اند، به خاطر آن است كه اصولا ظهور پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) كه آخرين پيامبران الهى است خود از نشانه‏ هاى نزديكى قيامت است، لذا در حديثى از خود پيامبر (صلی الله علیه و آله) مى‏ خوانيم كه فرمود:بعثت انا و الساعة كهاتين‏" مبعوث شدن من و قيامت همچون اين دو است‏.

(اشاره به دو انگشت مباركش كه در كنار هم قرار گرفته)."(2)

پی نوشت ها:
1.طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسير الميزان، محمد باقر موسوی، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ پنجم،ج19، ص90
2. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371، چاپ دهم،ج23، ص 8.

 

http://askdin.com/comment/1031093#comment-1031093