احکام بانوان

احکام بانوان

منظور از استمرار خون با وجود خون در باطن به مدت حداقل سه روز و حداكثر ١٠ روز كه از ويژگی های حيض است، چیست؟

شهر جواب ـ استمرار و اتصال در سه روز اول، یعنی نباید به گونه ای خون قطع شود که از لحاظ عرفی، بگویند خون از داخل قطع شده است.