حل مسئله

حل مسئله

متاسفانه سالها زندگی تو خونه ای که والدین تقریبا هیچ احترامی برای هم قائل نیستند، و پر از مشاجره، دعوا، توهین، تحقیر، محرومیت و شاید زد و خورد بوده، باعث شده که به شدت زودرنج، بدبین، مضطرب، کمالگرا، احساساتی ، دچار عدم تعادل و ثبات شدید در رفتار و احساسات

شهر جواب ـ در مورد اضطراب؛ زودرنجی؛ بدبینی؛ کمالگرایی و نداشتن تعادل و ثبات رفتاری نیاز به بررسی دقیق تری وجود دارد. ممکن است اختلال باشد و ممکن هم هست به این حد نرسیده باشد که هر کدام راهکار مختص به خود را دارد.