معادشناسی

معادشناسی

پرسش: همه ما ادم‌ها برای سرگرمی ممکن است، کتاب، رمان، داستان بخوانیم و یا به تماشای فیلم و سریال و تئاتر می‌بینند آیا در بهشت هم این سرگرمی‌ها وجود دارد؟

شهر جواب ـ

پرسش: در معراج، پیامبر افراد را در دوزخ و بهشت دیدند. با توجه به برپا نشدن قیامت و حساب و کتاب افراد چگونه ممکن است پیامبر شاهد عذاب گناهکاران در معراج باشند؟

شهر جواب ـ

پرسش: همانطور که ما معتقد هستیم که هر انسان را ملک الموت قبض روح می‌کند آیا حیوانات هم که دارای روح هستند فرشتگان آنها را قبض روح می‌کنند؟ قبض روح آنها چگونه است؟

شهر جواب ـ