ولایت فقیه و حکومت اسلامی

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

آیا حدیث «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک» با اصل ولایت فقیه در نزاع است؟ درست این بود که بگوید: علماء حاکمان بر انسان‌ها هستند در حالی که گفته شده است: حاکمان بر پادشاهان هستند؟

شهر جواب ـ این روایت هیچ ارتباطی با موضوع ولایت فقیه ندارد و مشروعیت حکومت شاهان را هم بیان نمی‌کند؛ بلکه ناظر به یک واقعیت اجتماعی است و آن تأثیر، قدرت و اهمیت علم و دانش است.