مفهوم باکرگی در فقه شیعه چیست؟

پاسخ:
از دیدگاه های مختلف مفهوم باکرگی متفاوت است. از نظر پزشکی به دختری باکره می گویند که پرده بکارتش سالم باشد. بنابراین حتی اگر پرده بكارت او به یک علت طبیعی و بدون دخول، مانند وارد شدن یک شی در واژن به صورت تصادفی، پاره شود ، آن شخص دیگر باکره نخواهد بود.
اما از نظر فقهی به دختری باکره می‌گویند که پرده بکارت او سالم باشد. با این توضیح که وقتی اولین نزدیکی و دخول صورت گرفت دیگر دختر باکره محسوب نمی‌شود ، ولو پرده بکارت وی از نظر علمی سالم بماند و هیچ آسیبی نبیند.
در منابع فقهی در مورد بکارت دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ منتهی مشهورترین دیدگاه این است که:
باکره زنی است که با وی آمیزشی صورت نگرفته باشد. [1]
برخی از فقهای معاصر با استناد به معنای لغوی و عرفی بکارت و استدلال به برخی آیات و روایات نظریه‌ی صحیح و معنای اصلی بکارت را همین قول دانسته‌اند، بنابراین کسی که بکارت او به گونه‌ای جز مباشرت زایل گردد یا در اصل خلقت، بکارتی نداشته باشد باکره به شمار می‌رود. بسیاری از فقها نیز همین معنا را مفهوم اصلی بکر دانسته‌اند. [2]
حاصل سخن اینکه:
اگر بکارت فرد به دلیل دیگری غیر از دخول مانند ورزش و ... زایل گردد، این فرد از دیدگاه فقهی همچنان باکره هست و یا در فرض سوال اگر دختری بکارت حلقوی داشته باشد و با وجود رابطه‌ی جنسی پرده‌ی بکارت از بین نرفته نباشد، از دیدگاه اکثریت مراجع محترم تقلید، باکره محسوب نمی‌شود لذا به فتوای بسیاری از مراجع برای ازدواج موقت نیازمند اذن پدر نیست. (تذکر: برخی از مراجع اذن پدر را لازم می‌دانند برای اطلاع بیشتر از فتاوا، در ذیل نظر مراجع را ذکر می‌کنیم)

جهت اطلاع به استفتائات ذیل توجه بفرمایید:

اذن ولی در ازدواج مجدد باوجود بکارت پس از دخول:
الف) اگر خانمی بكارتش از نوعی است كه با دخول از بين نرفته است، آيا در ازدواج مجدّد نياز به اذن ولیّ دارد؟ ب) در فرض سؤال آيا اين زن می‌تواند به عنوان باكره ازدواج كند؟

آیت الله بهجت (ره): الف) علی‌الأحوط نياز به اذن ندارد. ب) بله، می‌تواند.
آیت الله تبريزی(ره): الف و ب) باكره نيست و به عنوان باكره نمی‌تواند ازدواج كند.
آیت الله خامنه‌ای (دام ظله): الف و ب) با فرض اينكه ازدواج واقع شده و دخول صورت گرفته، حكم باكره را ندارد و نمی‌تواند خود را باكره معرفی كند.
آیت الله سيستانی (دام ظله): الف) نيازی نيست. ب) تدليس جايز نيست اگر چه گفتن حقيقت هم لازم نيست.
آیت الله صافی‌گلپايگانی (دام ظله): الف) بلی با احتياط واجب، اذن ولیّ لازم است. ب) بلی می‌تواند چون باكره به معنی واجد بكارت است نه غيرمدخوله.
آیت الله فاضل لنكرانی (ره): الف) خير ب) خير، حكم باكره را ندارد.
آیت الله مكارم شيرازی (دام ظله): باكره زنی است كه تاكنون ازدواج نكرده باشد.
آیت الله نوری همدانی (دام ظله): الف) در صورتی كه دخول تحقق يافته اذن ولی شرط نيست. ب)خير.
آیت الله وحيد خراسانی (دام ظله): الف) بنابر احتياط واجب بايد از پدر يا جد پدری اجازه بگيرد. ب) در فرض سؤال چنانچه بكارتش در اثر نزديكی آسيبی نديده، مانعی ندارد.[3]

برای مطالعه بیشتر ر.ک: فصل نامه فقه پزشکی، سال چنجم ، شماره هفدهم سال 1392

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
[1]. المبانی فی شرح العروة الوثقی، خویی، سید محمدتقی، ج۳، ص۲۲۰.
[2]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۱۶
[3]. http://www.pasokhbesoalat.ir/jozve.aspx?jId=23&nId=1424

http://www.askdin.com/showthread.php?t=60479&p=956816&viewfull=1#post956816