فلسفه احکام

با اینکه از شطرنج در روایات بسیار نهی شده و شطرنج باز لعن شده ،چرا برخی مراجع آن را حلال کرده اند؟

شهر جواب ـبا وجود اینکه شطرنج در روایات از رجس و پلیدی دانسته شده و کسی که به آن مشغول شود لعن شده ، و حتی از نگاه کردن به آن نهی شده است، چرا با این حال برخی مراجع آن را حلال اعلام کرده اند؟ چرا حکم مراجع با روایات تفاوت دارد؟

آیا طهارت در اسلام با بهداشت منافات ندارد؟ زیرا در طهارت رایج باید فرد خود را با آب بشوید و همین باعث چسبیدن تعداد زیادی تخم انگل بدست فرد می‌شود و این موجب گسترش انگل می‌گردد؟

شهر جواب ـ آن چه گفته شده مربوط به عمل خود افراد است. وگرنه اسلام در باب طهارت ونظافت توصیه‌های اعجازگونه دارد به عنوان نمونه فرمود: «النظافة من الایمان» (1) نظافت جزی از ایمان است.