آیا کتابی وجود دارد که پیرامون آیات، احادیث مربوط به آیات هم مطرح شده باشد؟

آیا کتابی وجود دارد که پیرامون آیات، احادیث مربوط به آیات هم مطرح شده باشد؟

سؤال:
آیا کتابی وجود دارد که پیرامون آیات، احادیث مربوط به آیات هم مطرح شده باشد؟

پاسخ:
روش برخی از تفاسیر قرآن، به گونه ای هست که آیات را با احادیث و روایات توضیح داده اند که به این تفاسیر، تفاسیر روایی گفته می شود.
برخی از تفاسیر روایی شیعه عبارتند از :
1. تفسیر فرات كوفی؛ فرات بن ابراهیم كوفی، متوفی 307 ه ق.
2. تفسیر عیاشی؛ ابونصر محمد بن مسعود عیاشی، متوفی 320 ه ق. این تفسیر از سوره حمد تا پایان سوره كهف می باشد.
3. منهج الصادقین فی الزام المخالفین؛ ملّا فتح الله كاشانی، متوفی 988 ه ق.
4. الصافی فی تفسیر القرآن؛ ملّا محسن فیض كاشانی، متوفی 1091 ه ق.
5. البرهان فی تفسیر القرآن؛ سید هاشم بن سلیمان بحرانی، متوفی 1107 ه ق.
6. نور الثقلین؛ عبد علی بن جمعه حویزی، متوفی 1112 ه ق.
_ تفسیری که برای کار شما مناسب می باشد، تفسیر البرهان است که ترجمه فارسی هم دارد. (1)

منابع:
(1) نرم افزار جامع تفاسیر، نسخه 3، مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور.

http://www.askdin.com/thread50607.html